Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Uuringuraport - 2007

UURINGURAPORT „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele"

Projektikonkurss: „Mehed ja võrdõiguslikkus"
Projekt: „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele"
Projektijuht: Kairi Rohtmets, Eesti Puuetega Naiste Ühing
Projektijuhi assistent: Tallinna Ülikooli magistrant Eda Muru

Projektikonkursi väljakuulutamine: 23.03.2007
Projektide esitamise tähtaeg: 16.04.2007
Projekti rahastamisest teatamine: 07.05.2007
Projektide võimalik kestus: 14.05.2007-31.12.2007

Eesmärk. Selgitada välja erinevate puuetega meeste probleemid seoses pereelu ja seksuaaleluga.
Meetod. Eriala kirjanduse läbitöötamine ja anketeerimine (ankeetküsitlus, ankeetintervjuu, rühmaintervjuu).
Valim. Eri vanustes, erinevate puuetega mehed üle Eesti.
Respondendid. 68 eesti keelt kõnelevat puudega meest.
Märksõnad. Puue, mehelikkus, seksuaalelu, seksuaalsus, pereelu, isadus, enesehinnang.

Esimene puuetega meeste pere- ja seksuaalelu käsitlev projekt ning uurimus Eestis.

Projekti peamiseks eesmärgiks oli selgitada välja, millised probleemid on puuetega meestel seoses pere- ja seksuaaleluga. Saadud tulemusi võiks uurida ka inimeste vanuse, puude liigi, puudega olemise aja ja muu sellisega seoses, ent praegusel juhul on tegemist väga väikese hulga vastanutega. Seetõttu lükkus edasi ka tulemuste analüüs, sest otsisime pidevalt edasi inimesi, kes sooviksid uurimuses osaleda.

Terviseprobleemidena nimetati kõige sagedamini kartust tervise halvenemise ning samuti vananemise ning sellest tuleneva suureneva abivajadus ning erektsiooniprobleemide ees. Nimetati ka Viagra kõrget hinda ning et selle kättesaadavus pole konfidentsiaalne.

Seksuaalelu probleemid olid valdavalt seotud vastanute arvamusega oma partneri suhtumisest nende puudesse. Abi oleks kindlasti partnerite vahelisest vabamast vestlusest antud teemadel. Võimalik, et need probleemid, mida mehed arvasid olevat seoses oma partneriga, on probleemid ka nende partnerite jaoks, võimalik aga on ka see, et nende partnerite jaoks ei ole need asjad probleemiks, mida mehed arvasid. Samas on paljud seksuaaleluga seotud hirmud, mida mehed nimetasid, ka mitte-puuetega meeste hirmud.

Mitmetel juhtudel leiti, et seksuaalelu ei ole seoses nende puudega võimalik. Sageli leiti, et abikaasa jaoks ei oma suhte seksuaalne pool üldse mingit erilist tähtsust tulenevalt puuetega meeste tervise ning seksuaaleluga probleemidest. Eraldi oleks vaja uurida ka puuetega meeste partnerite arvamusi, suhtumisi, muresid seoses oma partneriga, kellel on puue. Muuhulgas on eraldi uurimisgrupiks ka puuetega inimesed, kelle partnerilgi on puue.

Märkimisväärsel hulgal väljendati kartust ka suguhaiguste ees. Võimalik, et tegemist on vähese teadlikkusega antud teemadel puuetega meeste seas. Samas on ka võimalik, et neil meestel on juhusuhteid (antud uurimus seda teemat eraldi aga ei uurinud).

Tõenäoliselt on puuetega meeste seksuaaleluga seotud probleemid ja hirmud paljuski tulenevad nende enesehinnangust ja alaväärsustundest.

Minnes seksuaalelu teemalt edasi isaduse teema juurde, selgub, et meeste jaoks on laste saamisel ja nende kasvatamisel suureks probleemiks nende füüsiline piiratus lastega koos olla ja koos käia erinevates kohtades (nt liikumispuude ja kogeluse puhul), samas aga ka see, et lapsed häbenevad oma isasid, kellel on puue.

Jätkates probleemidega, mis seostuvad pereeluga, tunti hirmu, et ei suudate oma tulevase või praeguse pere ülevalpidamisega toime tulla, nt laenude maksmisel. Märgiti ka seda, et naistel on tihti suur koormus hoolitsemaks nii laste kui mehe eest. Kindlasti vajaks siingi kohal uurimist, kuidas suhtuvad sellesse naised, kelle mehel on puue.

Paljudel juhtudel väljendati kartust oma partner kaotada ning öeldi, et puuetega inimeste seas on palju lahkuminekuid.

Vastustest selgus aga ka see, et puuetega mehed mainisid mitmeid kordi, et nad ei aruta pere- ja seksuaaleluga seotud teemasid teiste puuetega meestega. Lisaks sellele tuli vastustest välja aga ka see, et paljuski ei räägita oma partneriga ei pere- ega seksuaalelust, milles ilmselt on üks põhilisi takistusi suhte toimimisel. Selliste probleemide puhul nii pere- kui seksuaalelus, mis tulenevad mehe puudest, oleks kindlasti vaja partneritel rohkem leida võimalusi omavahel rääkimiseks.

Selgus aga ka mitmeid muid probleeme. Väga palju nimetati oma lähedaste kaotamise kartust. Samas aga räägiti paljudel juhtudel ka raskustest suhte loomisel, nt tulenevalt tagasihoidlikkusest, häbelikkusest, masendusest või suhtlemisoskusest. Öeldi ka, et naised ei taha luua suhteid puuetega meestega, sest nad ei pea neid kellekski. Samas väljendasid nad ka enda kohta arvamust, nt „mina EI OLE JU MEES, olen VAID MEESTERAHVAS!!!", milles kumab respondentide eneseninnangu ja mitte täisväärtuslikkuse probleem. Üksikutel juhtudel väljendati ka, et neid on raske mõista. Vastati ka, et neil pole mitte mingeid võimalusi luua lähisuhet.

Mõningatel juhtudel selgus, et uuritud puuetega meestel on olnud nii emotsionaalseid, füüsilisi kui seksuaalelu vägivalla kogemusi

Samas oli vastanute seas ka mitmeid puude ja pere- ning seksuaalelu suhtes positiivselt meelestatud mehi.


PROJEKTI JÄTKUSUUTLIKKUS
KUIDAS ARENDADA PUUETEGA MEESTE PERE- JA SEKSUAALELU PROJEKTI EDASI:
• Oleme antud projekti läbiviimisega saanud väärtuslikke kogemusi ning teadmisi, mis toetavad meie edasiste võimalike projektide läbiviimist, nii uurimisvaldkonna edasi uurimist kui ka info jagamist inimestele.
• Uurimistulemustega edasi tegelemine.
• Täiendavate intervjuude läbi viimine.
• Väljaanded, mis puudutavad seksuaalelu ja inimesi, kel on puue – väljaanded nii puuetega inimestele endile kui nende lähisuhte partneritele.
• Väljaanded puuetega inimeste lastele nende vanemate puudega seotud probleemide ja väärtuste kohta.
• Täiendavad artiklid erinevatele meediaväljaannetele.
• Erinevad teabepäevad seoses puuetega inimeste seksuaalelu ning pereeluga.
• Sihtgrupi laiendamine edasistel uurimustel. Samalaadne uurimus puuetega naiste seas. Vaja on uurimusi ka puuetega inimeste partnerite kohta, et saada parem üldpilt olemasolevast olukorrast.
• Projektimeeskonna koostöö teiste, nii era- kui kolmanda sektori organisatsioonide ja üksikisikutega.


Kõikide projekti puudutavate materjalide edasisel kasutamisel tuleb viidata antud projektile „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega meestele” ning selle läbiviijale, projektijuhile Kairi Rohtmets.

DeepCMS