Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017

Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017. Tallinn 2013

Sissejuhatus
Valdkonna eestkosteorganisatsioonina seisab Eesti Seksuaaltervise Liit (ESTL) hea selle eest, et Eestis oleks seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonnas selged prioriteedid ja kokkulepitud eesmärgid, määratletud tööjaotus valitsusasutuste (erinevad ministeeriumid, haigekassa,
Tervise Arengu Instituut), kolmanda sektori ja erasektori vahel ning kokkulepitud rahastusskeem ja -kava.
Käesolev seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuundade dokument (SRA) on koostatud MTÜ ESTL algatusel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt kaasrahastatava projekti “Seksuaal- ja reproduktiivtervisealase eestkoste tugevdamine” raames. Dokument on valminud ajavahemikus oktoober 2012 kuni märts 2013. Arengusuundade kava koostamises osalesid lisaks ESTL ekspertidele ka spetsialistid sidusorganisatsioonidest nii avalikust, era kui kolmandast sektorist.
Projekti raames on läbi viidud arutelud ja seminarid, mille tulemusena on valminud käesolev dokument seksuaal- ja reproduktiivtervise valdkonna prioriteetidest, arendamise põhimõtetest, tööjaotusest ning valdkonna rahastamisest.
Sisulises plaanis hõlmab seksuaal- ja reproduktiivtervise (SRT) valdkond väga laia teemade ringi ja nii naisi kui mehi kõigis vanuserühmades. On hästi teada, et parimad seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajad on ühiskondades, kus on tagatud seksuaal- ja reproduktiivõigused, sooline võrdõiguslikkus, ligipääs haridusele, sh kooli kohustuslikule seksuaalharidusele, elanikkonna võrdne sotsiaalne toimetulek, kõigile kättesaadavad kvaliteetsed SRT teenused ja tänapäevased rasestumisvastased vahendid.
Lähemalt loe SIIT .
 

DeepCMS