Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Raamatud

Palju erinevat kirjandust võib leida ja laenutada lugemiseks andmebaasist:

Eesti Raamatukogude Elektronkataloog ESTER

 

  • Margus Punab "Meeste mured" (Tartu Ülikooli meestekliiniku juht dr Margus Punab on üks kahest androloogi koolituse läbinud arstist Eestis. Raamat koosnebki dr Punabile kõige rohkem esitatud küsimustest ja vastustest)
  • "Prostatiit" (Paljude meeste tervisehäda. Kirjeldatakse traditsioonilise meditsiini ravimeetodeid ja nende ühendamist rahvameditsiini vahenditega. Lisaks sellele räägitakse, kuidas vabaneda prostatiidiga kaasnevatest sugueluhäiretest ja muuta intiim elu taas harmooniliseks)
  • Lundy Bancroft "Miks ta seda teeb? Kuidas mõtlevad vihased ja kontrollivad mehed"
    http://www.naistetugi.ee/LBancroft_tellimine.html
  • L. Bancroft, Jay G. Silverman "Vägivallatseja lapsevanemana. Millist mõju avaldab lähisuhtevägivald perekonna toimimisele"  

http://www.naistetugi.ee/LBancroft_Silverman_sissejuhatus.html

SISSEJUHATUS:
Olles tunnistajaks järjest kasvavale uurimustetulvale vägivalda pealtnäinud lastel avalduvate kahjustavate mõjude kohta, tunnetasime me järjest suuremat vajadust süvitsi mineva analüüsi järele, mis käsitleks mudeleid, millest lähtuvalt psühholoogilised kahjustused - ja nendest ülesaamine - lähisuhtevägivallast tabatud kodudes aset leiavad. Millised on vägivalda kogenud naiste lastele osaks saavate kannatuste põhjused ja iseloomulikud jooned? Kas nende hädad tulenevad põhiliselt nende emadele suunatud hirmutavate rünnakute pealtnägemisest? Või on see vägivald ehk alles kõigi neid lapsi tabavate katsumuste algus? Neid küsimusi uurides oleme me jõudnud järeldusele, et vägivalda kasutavate meeste käitumine uhub kogu nende pereliikmete elu üle destruktiivsete hoovustega, hoovustega, mis on tunduvalt mitmetasandilisemad, kui seni on arvata osatud.

Esimene allhoovus tulvab läbi vägivallatseja igapäevase käitumise, mis puudutab tema partnerit ja avaldab ühtlasi mõju ka kodus kasvavatele lastele. Teine allhoovus läbib vägivallatseja ja tema laste vahelist suhtlemist, mis võib kord-korralt olla äärmiselt erinev. Kolmanda hoovuse mõju avaldub igal tasandil, kuna see hõlmab pereliikmete omavahelise suhtlemise mudeleid, mille vägivallatseja juurutab. See mõjustab lõppkokkuvõttes kõiki koduseid suhteid.

Nende toimemehhanismide mõistmine on vältimatult vajalik igale abistava elukutse esindajale - ja ka vägivalda kogevale emale -, kes soovib vägivaldse mehe tegude mõjuorbiidis elavaid pereliikmeid aidata ja tervendada.

Meie eesmärk on anda lugejale juhtnöörid nende vägivaldse käitumise poolt esilekutsutud individuaalsete ja perekondlike toimemehhanismide äratundmiseks ja neile reageerimiseks. Meie kogemus näitab, et vägivaldsetele meestele on omane nii kalduvus muutuda reaalselt vägivaldseks kui ka vägivaldsed mentaalsed protsessid. Need kaks elementi, millest me räägime allpool veel põhjalikumalt, võivad osutuda vägivaldsete meestega kooselavate laste igapäevaelu kujundamisel määravaks. Pealegi ei kao kord juba esilekerkinud dünaamikad pärast seda, kui vägivalda kogenud naine oma partneri juurest lahkub; need jätkavad eksisteerimist väljakujunenud suhtlemismallide näol ja - sageli ka otsesemal kujul - vägivallatseja püüetes saada endale laste hooldus- või külastusõigust. Seetõttu tuleb spetsialistidel, emadel ja kõigil teistel, kes soovivad lapsi aidata, aru saada, kus peituvad emade ja laste lahutuseelsete ja -järgsete emotsionaalsete kahjustuste allikad, samuti võtta kasutusele sobivad strateegiad nende taastumisprotsessi toetamiseks. Käesolevas raamatus esitame me mitmeid olulisi uuendusi, millega loodame muuta käibivaid arusaamu vägivalda pealtnäinud lastel avalduvate traumade ning muude probleemide põhjuste ja nendest ülesaamise kohta.

Käesolev raamat on eelkõige mõeldud erialaasjatundjatele, terapeutidele, lastekaitsespetsialistidele, kohtupersonalile, vägivalda kogenud naistele ja kõikidele teistele, kes on isiklikult või tööalaselt kokku puutunud vägivallaohvritest naiste lastega. Me usume, et meie kirjutatust võib kasu olla ka nii koolide töötajatel, lapsevanemate koolitajatel, hooldusõiguse ekspertidel kui järelvalve all toimuvate külastuste korraldajatel. Me loodame, et käesolevas raamatus pakutavad teadmised koos detailsete praktiliste nõuannetega suurendavad vägivalda kogenud naiste laste aitamiseks korraldatava sekkumise efektiivsust.

Kuigi me oleme ohtralt viidanud seniilmunud uurimustele, põhineb käesolev raamat enamalt jaolt meie endi vahetul kogemusel, mille me oleme töötamisel vägivallatsejatega ja (vähemal määral) nende pereliikmetega omandanud. Vägivallatsejatele mõeldud programmide grupijuhtidena oleme me nõustanud üle tuhande vägivaldse mehe ja teiste vägivallatsevaid mehi nõustavate spetsialistide superviseerimise kaudu kokku puutunud veel umbes tuhande juhtumiga. Meie kliendid on olnud väga erineva sotsiaalmajandusliku taustaga ja väga erineva rassilise kuuluvusega - oleme töötanud meestega rohkem kui kahekümnest erinevast päritoluriigist. Meie gruppides on olnud mitusada vabatahtlikku osalejat, ülejäänud olid suunatud kohtute poolt; vabatahtlikud osalejad kuulusid üldjuhul keskklassi või kõrgemasse keskklassi, kohtu käsul saabunud osalejate hulgas leidus kõikidesse ühiskonnaklassidesse kuuluvaid mehi - sõltuvalt sellest, millises kogukonnas antud kohus parasjagu paiknes. Me oleme pakkunud ka rohkelt konkreetsete juhtumitega seonduvaid konsultatsioone lastekaitsetöötajatele ja advokaatidele. Lisaks sellele on Bancroft olnud erinevate Massachusettsi osariigi kohtute juures umbes viiekümnel juhul hooldusõiguse eksperdiks - enamikul nendest juhtudest oli tegemist lähisuhtevägivalla juhtumitega.

DeepCMS