Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta

(2010/2272(INI))

Raportöör: Elisabeth Morin-Chartier

SOOVITUSED

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  rõhutab, et Euroopa strateegia 2010–2020 peab aitama kaasa järgmistele aspektidele:

     –   80 miljoni puudega inimese sotsiaalne kaasamine Euroopa Liidus, sh eriti naised;

     –   nende hooldajate töö lihtsustamine, kellest enamik on naised;

     –   asjassepuutuvate sidusrühmade teadlikkuse tõstmine ning meetmete kooskõlastamine, kuna eesmärgid on selgelt kindlaks määratud ja soovitused esitatud;

     –   võitlemine kahe- või mitmekordse diskrimineerimisega, mis saab osaks puudega naistele tugeva seose tõttu puude, soo, tööhõive ning hariduse vahel;

     –   puudega isikute asjakohane integreerimine, mis ei ole oluline samm mitte üksnes puudega inimeste seisukohalt, vaid mida tuleks näha kogu ühiskonna rikastamisena;

2.  rõhutab, et majanduskriisi tõttu kärpisid mõned ELi liikmesriigid puudega inimeste abistamiseks ettenähtud rahastamist ja see põhjustab perekondlike kohustustega naiste olukorra halvenemise hariduslike, sotsiaalsete ja majanduslike vajaduste osas;

3.  kahetseb, et komisjoni teatis Euroopa puudega inimeste strateegia kohta ei sisalda terviklikku soolist aspekti ega eraldi peatükki soopõhise puudepoliitika kohta, hoolimata asjaolust, et puudega naised on sageli tunduvalt ebasoodsamas olukorras kui puudega mehed ning satuvad sagedamini vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohvriks; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles võtma puudega inimeste Euroopa strateegia 2010–2020 raames arvesse soolist aspekti ning kutsub liikmesriike üles töötama välja puudega naiste riikliku strateegia, milles käsitletakse hiljuti ELi poolt ratifitseeritud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni teemasid;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles koguma üksikasjalikku ja usaldusväärset statistikat puudega inimeste tõelise olukorra kohta, mis hõlmaks soolist, puude ja vägivalla mõõdet, koostama iga-aastaseid aruandeid nende olukorra kohta eri liikmesriikides ning samuti koguma usaldusväärseid andmeid hooldajate olukorra kohta;

5.  rõhutab vajadust varajase diagnoosi ja lahenduste järele, mis võimaldaksid suuremal osal puudega inimestest saavutada iseseisvuse, saada osa kaasavast haridusest ja käia tööl ning kasutada oma sotsiaalseid õigusi, ilma et nad satuksid ühiskonnas ebasoodsasse olukorda ja tõsisesse diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ohtu;

6.  rõhutab, et puudega inimesed ei moodusta ühiskonnas homogeenset gruppi ning et nende toetamiseks kavandatavates poliitikasuundades ja tegevustes tuleks arvestada homogeensuse puudumisega ning asjaoluga, et mõnda gruppi, näiteks puudega naisi, puudutavad lisaraskused ning mitmed diskrimineerimisviisid;

7.  rõhutab, et juurdepääs tervishoiuteenustele on prioriteet; märgib, et enamikus riikides ei ole tervishoiu- ja sotsiaalteenuste sugu ning puudeid puudutavad küsimused kaetud samade õigusaktidega, mistõttu kasutavad puudega naised tervishoiuteenuseid, mis on suunatud naistele üldisemalt või puudega inimestele üldisemalt, kuid mitte otseselt neile;

8.  juhib tähelepanu asjaolule, et taskukohaseid, juurdepääsetavaid ning kvaliteetseid tervishoiuteenuseid napib enamikus Euroopa Liidu riikides ning et tõsiasi, et hooldajate töö ei ole naiste ning meeste vahel võrdselt jaotatud, kahjustab otseselt naiste võimalusi osaleda sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja poliitilise elu kõikides aspektides;

9.  rõhutab, et tervishoiutöötajaid ja õpetajaid tuleb väljaõppe ajal harida ning tõsta vanemate ja õpetajate teadlikkust kõikidest puude liikidest, millest mõni on oma esinemissagedusest hoolimata väga vähe tuntud;

10. märgib, et tihti hoolitsevad puudega lapse ning tema ravimise, kooli- ja haldusasjade eest just naised (emad), mis mõjutab negatiivselt viimase karjääri; kutsub liikmesriike üles võtma asjakohaselt arvesse probleeme, millega puutuvad kokku puuetega laste vanemad, kes on sageli sunnitud tööturust eemale jääma, ning edendama poliitikavaldkondi selliste vanemate toetamiseks ja abistamiseks; kutsub liikmesriike üles muutma tööaega paindlikumaks, et need naised ei oleks tööturult kõrvale tõrjutud;

11. rõhutab vajadust ergutada liikmesriike, et nad tunnustaksid oma sotsiaalsüsteemides ning pensioniarvestuses enamasti naiste kui hooldajate tasustamata tööd ja panust puudega inimeste eest hoolitsemisse; toonitab, et seepärast tuleks erilist tähelepanu pöörata kõnealustele naistele;

12. märgib ära edusammud, mida on teinud lastevanemate või puudega inimeste ühingud, mida tihti juhivad just naised; nõuab, et nende tegutsemist kõnealustes ühingutes võetaks arvesse ning väärtustataks kui töökogemust, ning palub, et liikmesriigid vahetaksid omavahel parimaid tavasid;

13. juhib tähelepanu asjaolule, et eakate naiste kõrgele osakaalule rahvastikust üle 60-aastaste seas vastab eakate puudega naiste kõrge osakaal, keda sageli ohustab vaesus; ergutab seetõttu liikmesriike suurendama juurdepääsetavust ning võtma puudega inimeste ja nende hooldajate toetamiseks rohkem meetmeid;

14. palub komisjonil keskenduda tulevases Euroopa ligipääsetavuse aktis konkreetselt ja üksikasjalikult soo ja puude seotusele ning tagada, et selles käsitletaks kõiki puudega naistele olulisi küsimusi;

15. rõhutab asjaolu, et puudega naised on tihti vägivalla ja ärakasutamise kõigi vormide ohvrid; palub liikmesriikidel võtta kasutusele toetusmehhanismid ja jõulised meetmed igasuguse vägivalla vastu, mis on suunatud puudega inimestele ning eelkõige naistele, eakatele ja lastele, kes langevad sageli vaimse, füüsilise ja seksuaalse vägivalla ohvriks; märgib, et ligi 80% puudega naistest langevad vägivalla ohvriks ja et seksuaalse vägivalla oht on nende puhul teiste naistega võrreldes suurem; kahetseb asjaolu, et Euroopa Liidu ja riiklikud õigusaktid, mis käsitlevad ärakasutamist, vägivalda ning väärkohtlemist, ei keskendu sageli puudele; soovitab liikmesriikidel kaaluda puudega naiste õiguskaitse kättesaadavust ja väärkohtlemise vastast kaitset käsitlevate riiklike strateegiate väljatöötamisele; kutsub Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti viima läbi uuringuid puudega tütarlaste ja naiste olukorra kohta seoses vägivallaga;

16. juhib tähelepanu raskustele, mis esinevad puudega naistel töö saamisel, ning lisab, et neid tuleks ergutada õpinguid jätkama, arendama sobiva kutseõppe käigus erioskusi, osalema elukestva õppe programmides ning kasutama uut info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat, samas kui ettevõtteid tuleks ergutada neid tööle värbama, kasutades selleks positiivseid meetmeid ja piisavat rahastamist, ja et liikmesriike tuleks ergutada võtma kasutusele poliitika, mis käsitleb juurdepääsu vastavalt puude liigile kohandatud teabele; nõuab samuti, et rakendataks kiiremas korras õigusaktid, mille abil edendatakse ja rahastatakse puudega naiste tööturule kaasamise programme, mis ergutaksid koostööd ühingute, fondide, VVOde ja ettevõtjate vahel;

17. kutsub liikmesriike üles arendama välja nii iseseisvaid kui ka ühiseid majutusvorme, mis oleksid hea kvaliteediga ja kõigile taskukohased;

18. toonitab, kui oluline on ELi rahastamisvahendeid, eelkõige struktuurifonde, puudega inimeste juurdepääsu ja mittediskrimineerimise soodustamiseks optimaalselt kasutada, pöörates erilist tähelepanu sageli mitmekordselt diskrimineeritavatele naistele, ja parandada selliste pärast 2013. aastat läbiviidavates kavades sisalduvate meetmete rahastamisvõimaluste nähtavust;

19. palub liikmesriikidel edendada teadlikkuse tõstmise kampaaniaid puudega inimeste, eriti puudega naiste olukorrast;

20. nõuab, et aktiveeritaks Euroopa fondid, mis on mõeldud puudega naiste hüveks teabekampaaniate ja teadlikkuse suurendamise tegevuse läbiviimiseks;

21. kutsub liikmesriike üles lihtsustama puudega naiste esindamist otsustusprotsessis, et nende huvid ja õigused oleksid kaitstud;

22. toonitab, et puudega inimeste vaba liikumise takistuste vähendamiseks Euroopas tuleks kasutusele võtta Euroopa liikuvuskaart;

23. kutsub komisjoni ja liikmesriike üles rakendama poliitikat, et aidata puudega inimestel, eelkõige naistel ja lastel nende tegevusvabadust säilitada ja täielikult ühiskonda integreeruda; kutsub sellega seoses komisjoni üles toetama programme liikmesriikidevaheliste parimate tavade vahetamiseks ning eelkõige tutvuma põhjalikult puudega inimeste personaalsete abistajate rolli ja panusega puudega isikute igapäevaelu ja iseseisvuse lihtsustamisel;

24. rõhutab, et puudega inimeste paremaks kaasamiseks on oluline tugevdada nende õigusi avalikule transpordile ligipääsemiseks ja nende õigusi lennureisijatena;

25. juhib tähelepanu asjaolule, et puudega naistel on õigus osaleda uute tehnoloogiatoodete ja -teenuste kiires arengus ja sellest võrdsetel tingimustel osa saada, sest see võimaldab neil osaleda kaasavas infoühiskonnas ilma takistusteta;

26. märgib, et vaesus ja töötus ohustavad eriti tõsiselt puudega laste üksikemasid;

27. peab vajalikuks ette näha spetsiaalsed abimeetmed, et aidata väiksema sissetulekuga puudega inimesi, kindlustamaks neile võrdne ligipääs info- ja sidetehnoloogiale ning vältimaks sotsiaalse tõrjutuse uute vormide loomist;

28. märgib, et Euroopa Liidu 2020. aasta strateegia tööhõive eesmärki ei ole võimalik saavutada ilma naiste suure osaluseta ning naiste osalust ei ole võimalik saavutada ilma nende hooldajatena tehtava töö piisava tunnustamiseta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

25.5.2011

 

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

29

0

0

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Regina Bastos, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, Silvia Costa, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Angelika Niebler, Siiri Oviir, Raül Romeva i Rueda, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Izaskun Bilbao Barandica, Mojca Kleva, Kartika Tamara Liotard, Gesine Meissner, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Roger Helmer, Jacek W�osowicz

 
           

 

DeepCMS