Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium

Targad vanemad, toredad lapsed, tugev ühiskond

Sisukord
Sissejuhatus ............................................................................................................................... 3
I. Arengukava eesmärgid ......................................................................................................... 5
II. Arengukava kaasamis-, koostamis- ja juhtimisprotsess ........................................................ 6
III. Hetkeolukord, meetmed ja tegevussuunad ..........................................................................10
STRATEEGILINE EESMÄRK 1: Eesti laste- ja perepoliitika on teadmistepõhine ja ühtne,
toetades ühiskonna jätkusuutlikkust ..........................................................................................10
Meede 1.1: laste ja perede valdkonna ühtne, jätkusuutlik ja vajaduspõhine arendamine .......11
STRATEEGILINE EESMÄRK 2: Eesti on positiivset vanemlust toetav riik, kus pakutakse
vajalikku tuge laste kasvatamisel ja vanemaks olemisel, et parandada laste elukvaliteeti ja
tulevikuväljavaateid ...................................................................................................................17
Meede 2.1: vanemlust toetavate hoiakute kujundamine ja teadmiste suurendamine .............19
Meede 2.2: vanemlike oskuste arendamiseks efektiivsete teenuste väljatöötamine ja
pakkumine .............................................................................................................................23
STRATEEGILINE EESMÄRK 3: lapse õigused on tagatud ja loodud on toimiv
lastekaitsesüsteem, et väärtustada ühiskonnas iga last ja tema arengut ning heaolu toetavat
turvalist keskkonda ....................................................................................................................25
Meede 3.1: lapse õiguste edendamine ..................................................................................26
Meede 3.2: varase sekkumise ja lastekaitsesüsteemi tõhustamine .......................................29
Meede 3.3: inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja
arendamine ...........................................................................................................................35
STRATEEGILINE EESMÄRK 4: Eestis on perede adekvaatset majanduslikku toimetulekut
toetav kombineeritud toetuste ja teenuste süsteem, mis pakub perele püsivat kindlustunnet ....45
Meede 4.1: toimiva sotsiaalkaitsesüsteemi arendamine ........................................................46
Meede 4.2: teenuste arendamine perede iseseisva majandusliku toimetuleku
soodustamiseks ....................................................................................................................51
STRATEEGILINE EESMÄRK 5: meestel ja naistel on võrdsed võimalused töö-, pere- ja
eraelu ühitamiseks, soodustamaks kvaliteetset ja iga pereliikme vajadustele vastavat
igapäevaelu ...............................................................................................................................54
Meede 5.1: naistele ja meestele võrdsemate võimaluste loomine töö-, pere- ja eraeluks ......55
Meede 5.2: laste päevahoiu arendamine ...............................................................................58
IV. Arengukava rakendusplaan ja maksumuse prognoos..........................................................63
Lisad .........................................................................................................................................64
Lisa 1. Kaasatute nimekiri .....................................................................................................64
Lisa 2. Rahvatervise mudelile tuginev lähenemine ennetustöös ............................................66
Lisa 3. Arengukavas kasutatud mõisted ................................................................................67
Lisa 4. Kasutatud allikate loetelu ...........................................................................................70

Lähemalt loe Sotsiaalministeeriumi kodulehelt: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/kogumik/Laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf

 

DeepCMS