Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Küsimustik puudega naisele - 2008

Hea kaaslane!

Meist endist oleneb väga palju, kas ühiskond mõistab puuetega naiste probleeme või mitte.
Eesti Puuetega Naiste Ühing (www.epnu.ee) viib läbi 2008. aastal projekti teemal: täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele, selleks et koguda andmeid puuetega naiste probleemide kohta ja aidata neid lahendada.
Projekti eesmärk on selgitada välja, kuidas tulevad toime puuetega tüdrukud/naised (vanuses 16-65) Eestis, millised on probleemid erinevates valdkondades seoses pereeluga.
Selle projekti läbiviimiseks koostati küsimustik, mille aluseks võeti valdkonnad Euroopa Puuetega Naiste Manifestist ja seostati need teemad puuetega naiste pereeluga. Küsimustik on anonüümne.
Projekti huvi on inimeste tõlgendustel, mitte niivõrd faktilistel andmetel. Projekti käigus püüame välja selgitada, mida puuetega tüdrukud/naised seksuaal- ja pereeluteemadest ise arvavad.

Selle projekti raames tõlgitakse puuetega inimeste seksuaalelu puudutav juhend, et lähemas tulevikus anda see välja raamatuna ja levitada puuetega inimestele. Seetõttu tahaksime ka teada, kuivõrd oluline on seksuaaleluga seonduva teabe saamine Sinu jaoks.

Küsimustikule ootan vastust kas Interneti või posti teel oktoobrikuu jooksul e-posti aadressile: tallinn@epnu.ee või postiaadressile: Lastekodu 24-33, Tallinn 10113.

Tekkinud küsimused nii projekti kui ka küsimustiku osas on võimalik esitada projektijuht Mare Abnerile nii e-posti kui ka telefoni teel: 56453468KÜSIMUSTIK


I. HARIDUS

1. Kuidas on kulgenud Sinu haridustee ja kas oled rahul saavutatuga?

2. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda puuetega inimestel omandada haridust?

3. Mis on/olid Sinu erivajadused, et haridust omandada?

4. Kuidas on pere/lähedased toetanud Sinu õppimist või oled pidanud üksinda toime tulema?

5. Mis Sa arvad, mille poolest erinevad poiste ja tüdrukute, naiste ja meeste võimalused õppimiseks ja hariduse omandamiseks?


II. TÖÖ JA KUTSEHARIDUS

1. Kuidas on kulgenud Sinu kutsehariduse omandamine?

2. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda puuetega inimestel omandada kutseharidust?

3. Mis on/olid Sinu erivajadused, et omandada kutseharidus?

4. Kuidas on pere/lähedased toetanud Sinu kutsehariduse omandamist?

5. Kuidas on kulgenud Sinu töölesaamine ja kas oled rahul oma tööga?

6. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda puuetega inimestel tööd leida?

7. Mis on/olid Sinu erivajadused, et saada tööle?

8. Kuidas on pere/lähedased toetanud Sind tööleidmisel ja töölesaamisel või oled üksinda pidanud toime tulema?

9. Mis Sa arvad, kas puuetega töötajate/ettevõtjate hulgas Eestis on rohkem naisi või mehi? Miks see nii on?


III. ABIELU. SUGUDEVAHELISED SUHTED. VANEMAKSOLEMINE. PEREKONNAELU

1. Kuidas on kulgenud Sinu kooselu/abielu, mehe ja naise vahelised suhted?

2. Kuidas on kulgenud Sinu perekonnaelu, emadus ja kas oled rahul sellega?

3. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda luua oma perekond?

4. Mis on/olid Sinu erivajadused seoses kooselu/abieluga, seksuaalsuhetega?

5. Mis on/olid Sinu erivajadused emaksolemisega, perekonnaeluga?

6. Kuidas on Sinu lähedased toetanud emaksolemist, laste kasvatamist, perekonnaloomist?

7. Milles väljendub Sinu arvates meeste ja naiste võrdsus abielus/kooselus, laste kasvatamisel, vanemaksolemisel?


IV. PERE- JA SEKSUAALELU PUUDUTAVA TEABE KÄTTESAADAVUS

1. Kas Sul on kedagi, kellega rääkida oma mõtetest, tunnetest ja muredest, mis seostuvad seksuaaleluga? [ ] Jah [ ] Ei

2. Kui jah, siis kellega?
[ ] Abikaasa / elukaaslase / sõbraga
[ ] Sõpradega
[ ] Oma vanematega
[ ] Võõrastega
[ ] Psühholoogiga / psühhoterapeudiga
[ ] Naistearstiga
[ ] Interneti foorumid ja jututoad
[ ] Muu variant (nimeta) .........................................

3. Mis Sinu arvates takistab puuetega naistel luua intiimsuhteid?
[ ] Puue
[ ] Vähene suhtlemisvalmidus
[ ] Vähesed kontaktid
[ ] Välimus
[ ] Julguse puudus
[ ] Kaasinimeste kompleksid ja negatiivsed stereotüübid
[ ] Naised ei soovi puuetega meestega sõprusest kaugemale minna
[ ] Mehed ei soovi puuetega naistega sõprusest kaugemale minna

4. Kas Sa oled saanud piisavalt vajalikku infot, mis puudutab seksuaalsust, seksuaalkäitumist, intiimsuhete loomist ja hoidmist teiste inimestega?
[ ] Väga palju
[ ] Mõningal määral
[ ] Väga vähe
[ ] Pole üldse saanud

5. Kuidas hindad infot, mida oled saanud seksuaalsusest?
[ ] Täiesti piisav
[ ] Enam-vähem piisav
[ ] Üldiselt ebapiisav
[ ] Väga ebapiisav

6. Kas Sinu meelest vajavad puuetega poisid / tüdrukud ning mehed / naised lisaks tavapärasele õpetusele suhetest, seksuaalsusest ja pereelust õpetust või juhiseid ka seoses oma puudest tulenevate eripäradega suhete loomisel ja seksuaalelus?
[ ] Jah [ ] Ei

7. Kui vajavad, siis kas
[ ] Senisest enam
[ ] Samas mahus nagu see on praegu


V. VÄGIVALD. SEKSUAALNE AHISTAMINE JA TURVALISUS

1. Mis Sa arvad, millest sõltub väärkohtlemine, seksuaalne ahistamine või vägivald?

2. Kuidas oled Sa suutnud kaitsta end väärkohtlemise või vägivalla eest?

3. Mis on need turvalised kohad, kus võid leida vägivalla eest kaitset ja kas Sinul on/oleks nendele ligipääs?

4. Kas ja kuidas on/ei ole mõjutanud perevägivald Sinu turvalisust ja kas lähedased on/ei ole Sind kaitsnud?

5. Mis Sa arvad, kes kannatavad Eestis koduvägivalla all rohkem, kas naised või mehed?


VI. ISESEISEV ELU. ISIKLIK ABISTAJA. TEHNILISED VAJADUSED JA NENDE RAHULDAMINE. NÕUSTAMINE

1. Kuidas on kulgenud Sinu iseseisev elu? Juhul, kui Sul on isiklik abistaja või hooldaja, siis kuivõrd oled rahul pakutud teenusega?

2. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda elada iseseisvat elu?

3. Mis on/olid need tehnilised abivahendid, mis on kohandatud Sinu spetsiifilistele erivajadustele ja kas oled rahul nendega ning sellealase nõustamisega?

4. Kuidas on Sinu pere/lähedased toetanud Sind iseseisva elu tagamisel, isikliku abistaja või hooldaja teenuse kättesaamisel? Kelle poole oled pöördunud, kui oled pidanud üksinda toime tulema?

5. Mis Sa arvad, kas puuetega tüdrukutele/naistele mõeldud tehniliste abivahendite osas peaks olema arvesse võetud sooline aspekt ja milles see väljendub?

VII. ÜHISKONDLIKUD HOONED, ELAMUD, TRANSPORT, KESKKOND

1. Kuidas on muutunud Sind ümbritsev keskkond ja kas see on mõjutanud ka Sinu tervist? Kuidas oled rahul sellega?

2. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda ligipääsu ühiskondlikesse hoonetesse, elamutesse, transporti?

8. Mis on/olid Sinu erivajadused, et pääseda ühiskondlikesse hoonetesse, elamutesse, transporti?
9. Kas Sa leiad, et Sind ümbritsev keskkond peaks olema tervisele soodsam? Mille poolest?

10. Kuidas on Sinu pere aidanud Sind, et pääseda ühiskondlikesse hoonetesse, elamutesse, transporti või oled pidanud üksinda toime tulema?

11. Mis Sa arvad, kes otsustavad Eestis hoonete/elamute ehitamise/kohandamise või transpordi küsimusi rohkem, kas mehed või naised?


VIII. KULTUUR. MEELELAHUTUS. SPORT

1. Kuidas Sa sisustad oma vaba aega ja kas Sul on teistega võrdsed võimalused osa saada meelelahutusest?

2. Mis Sinu arvates võimaldab/ei võimalda osa saada kultuuri- või spordiüritustest?

3. Mis on/olid Sinu erivajadused, et osa võtta kultuuri- või spordiüritustest ja sisustada oma vaba aega?

4. Kuidas on Sinu pere/lähedased aidanud Sind, et pääseda kodunt välja meelt lahutama või oled pidanud seda üksinda tegema?

5. Mis Sa arvad, kas invaspordiga tegeleb Eestis rohkem puuetega mehi või naisi? Miks see nii on?


Suur tänu vastuste eest.
Mis Sa arvad, milliseid soo ja puudega seotud teemasid oleksime pidanud veel käsitlema selles küsimustikus või tuleks tulevikus mõnele valdkonnale enam tähelepanu pöörata? Millistele?

Lõpuks palume veel mõned andmed, mis võimaldavad teha üldistusi erinevate puuetega naiste gruppide kohta.


IX. ÜLDANDMED

1. Vanus: ..........
2. Rahvus:..........
3. Elukoht: [ ] linn [ ] küla / alevik

4. Puude tekkeaeg / põhjus:
[ ] Sünnieelne
[ ] Sünniaegne (sünnitrauma)
[ ] Sünnijärgne (nt haigestumine lapseeas)
[ ] Õnnetusjuhtum
4.1. Mitu aastat tagasi see juhtus? ....................
[ ] Kroonilisse haigusesse haigestumine
4.2. Mitu aastat tagasi see juhtus? ....................
[ ] Muu põhjus (nimeta) .................... .................................

5. Puude liik:
[ ] Nägemispuue
[ ] Kuulmispuue
[ ] Liikumispuue
[ ] Kõnepuue
[ ] Muu (nimeta) ...................................

6. Perekonnaseis:
[ ] Vallaline
[ ] Abielus
[ ] Vabaabielus
[ ] Lahutatud
[ ] Lesk

7. Kellega Sa koos elad?
[ ] Abikaasaga
[ ] Elukaaslase / poiss-sõbraga
[ ] Elukaaslase / tüdruk-sõbraga
[ ] Vanematega
[ ] Oma lastega
[ ] Õega / vennaga
[ ] Sõbraga / toakaaslasega
[ ] Üksinda

8. Sotsiaalne staatus:
[ ] Õpilane / üliõpilane
[ ] Töötav /ettevõtja
[ ] Töötu / tööotsija
[ ] Vanaduspensionär
[ ] Töövõimetuspensionär (mittetöötav)
[ ] Kodune / ülalpeetav
[ ] Muu (nimeta) ........................................

9. Haridustase?
[ ] Kõrgharidus
[ ] Lõpetamata kõrgharidus
[ ] Kesk-eriharidus
[ ] Keskharidus
[ ] Lõpetamata keskharidus
[ ] Põhiharidus
[ ] Muu (nimeta) ..........................................

10. Kas Sa töötad praegu? [ ] Jah [ ] Ei
10.1. Kui ei, siis kas oled varem töötanud? [ ] Jah [ ] Ei

11. Kas oled mõne puuetega inimeste organisatsiooni liige? [ ] Jah [ ] Ei

12. Kas oled mõne teise ühiskondliku organisatsiooni liige? [ ] Jah [ ] Ei
DeepCMS