Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?





Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"

European Women’s Lobby 50/50 kampaania:
Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat


2009. aastal valivad eurooplased uue Euroopa Parlamendi. Ametisse nimetatakse uus Euroopa Komisjon eesotsas presidendiga ja Euroopa Parlamendi uus president. Kui paljud Euroopa Parlamendi uutest liikmetest on naised ning kas mõlemad EL tippjuhid kannavad ülikonda ja lipsu?

Järgmine aasta annab Euroopa Liidule suurepärase võimaluse muutuda demokraatlikumaks. Kaasaegne ühiskond nõuab soolist võrdõiguslikkust; naiste ja meeste võrdset osalemist oma elu puudutavate otsuste langetamisel.

Naised moodustavad EL rahvastikust enam kui poole. Naiste praegune vähene esindatus otsustamises EL institutsioonide kõikidel tasanditel on EL demokraatliku legitiimsuse tagamisel tõsiseks takistuseks. See ebavõrdsus seisab vastu ka kõikidele püüdlustele edendada suuremal kaasatusel ja osalemisel põhinevat demokraatiat.

Nüüd on saabunud aeg konkreetseteks tegudeks!

Õiglane demokraatia Euroopas peab tingimata sisaldama kõigi eurooplaste, nii naiste kui meeste esindatust.

Sooline võrdõiguslikkus on meie poliitiliste süsteemide kaasajastamise eelduseks ning suunatud sellele, et naised ja mehed jagaksid erinevustest hoolimata võrdselt õigusi, kohustusi ja võimu. Sooline võrdõiguslikkus peaks olema kõigi selliste Euroopa algatuste keskmes, mille eesmärgiks on kaasata kodanikke otsustamisse, suurendada EL legitiimsust ning liikuda selliste poliitikate poole, mis kajastavad kõigi eurooplaste vajadusi ja pürgimusi.

Me kutsume kõiki demokraatia ja õigluse edendamisest huvitatud otsustajaid, üksikisikuid ja organisatsioone üles toetama käesolevat kampaaniat kõikidel tasanditel ning riigipiiride ja parteide üleselt.

Me kutsume üles rakendama kiireid ja pikaajalisi meetmeid soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil poliitiliste süsteemide toimimise ja kvaliteedi parandamiseks.
Seetõttu kutsume me

kõiki Euroopa ja riikide parteisid üles astuma kiireid samme soolise võrdõiguslikkuse põhimõtte tagamiseks kandidaatide nimetamisel 2009. aasta juunis toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel – näiteks valimisnimekirjade koostamise ning programmide väljatöötamise kaudu.
Euroopas elavaid naisi ja mehi üles kasutama praegust võimalust, et öelda välja oma seisukoht ning hääletada 2009. aastal demokraatia, soolise võrdõiguslikkuse ja õigluse edendamise poolt.
EL liikmesriike üles täitma kohustusi, mida on võetud seoses demokraatia ja soolise võrdõiguslikkuse edendamisega, tagades naiste võrdse esindatuse 2009. aastal EL tippjuhtide ametisse nimetamisel.
Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioone ja ametiühinguid üles aktiivselt käesolevat üleskutset toetama, juhtides Euroopa valimiste manifestides ning otsustajatega suhtlemisel tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele.


Anna oma hääl aadressil:

 http://www.womenlobby.org/site/form_3.asp  

DeepCMS