Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.

Euroopa Komisjon. Sooline Võrdõiguslikkus. Õigusküsimused

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Selle ajalugu algab aastast 1957, kui Rooma lepingusse kaasati võrdse töö eest võrdse tasu põhimõte.

Euroopa Liidu saavutused naiste ja meeste võrdõiguslikkuse soodustamisel on aidanud muuta paljude Euroopa kodanike elu paremaks.

Kuigi ebavõrdsus pole veel lõplikult kadunud, on ELis viimastel aastakümnetel toimunud oluline edasiminek. Eelkõige on sellele kaasa aidanud:

  • võrdset kohtlemist käsitlevad õigusaktid;
  • soolise võrdõiguslikkuse peavoolustamine (sooperspektiiviga arvestamine kõigis teistes poliitikavaldkondades);
  • erimeetmed naiste edutamiseks.

Muu hulgas annavad lootust sellised suundumused nagu naiste kasvav hulk tööturul ning nende edusammud parema hariduse ja väljaõppe omandamisel.

Siiski pole sugudevahelised lõhed kuhugi kadunud ja tööturul valitseb endiselt naiste ülekaal madalama palgaga sektorites, samas kui vastutusrikastel ametikohtadel on naiste osakaal liiga väike.

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse strateegia esindab Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse tööprogrammi aastateks 2010-2015. Tegu on igakülgse raamistikuga, mis kohustab komisjoni edendama soolist võrdõiguslikkust kõigis oma poliitikavaldkondades järgmiste temaatiliste prioriteetide kaudu:

Strateegias toonitatakse soolise võrdõiguslikkuse panust majanduskasvu ja säästvasse arengusse ning toetatakse soolise võrdõiguslikkuse mõõtme rakendamist Euroopa 2020. aasta strateegias Valige lingiga seotud tõlked. Strateegia toetub naiste harta prioriteetidele seoses naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tegevuskava kogemustega.

Edusammudest antakse ülevaade igal aastal naiste ja meeste võrdõiguslikkuse aruandes Valige lingiga seotud tõlked.

 

DeepCMS