Eesti Puuetega Naiste ühing
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

2008

EPNÜ 2008. a. tegevusplaan:

  1. AEF-le:  Sootundlikkus ja puudega naised hariduses (ei rahastatud) 
  2. Tallinna Linnavalitsusele: EPNÜ teabepäev 17.05.08 "Täisväärtuslik elu puuetega naistele" - projektijuht Mare Abner
  3. HMN-le: "Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele" - projektijuht Mare Abner
  4. HMN-le: " Mõtestatud elu" - projektijuht Ester Kets (ei rahastatud)

Kirjutasime neli projekti:
1. Teabepäev „Täisväärtuslik elu puuetega naistele“, mida toetas Tallinna ja Tartu Linnavalitsus ning ruumidega Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskus. Suur tänu kõigile, kes aitas
korraldada seda teabepäeva, kus viibi 30 osavõtjat, nendest 24 puudega naist, 2 isiklikku abistajat, 2 toitlustajat, 1 külalislektor ja 1 moderaator, kelleks oli organisatsioonipsühholoog ning kes tegi ettepanekuid, kuidas EPNÜ-d kui organisatsiooni jätkusuutlikuks muuta. EPNÜ kinnitas 2007. aasta majandusaruande ja valis kaheks aastaks uue juhatuse. Sellel teabepäeval said ka omad liikmed esinemiskogemuse ja osavõtjad said infot sootundlikkusest ja kvalitatiivsest uuringust.
2. Projekt „Täisväärtuslik pere- ja seksuaalelu puuetega naistele“, mida toetas Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu ja mille partneriks oli Eesti Naisteühenduste Ümarlaud. Projekt hõlmas inglisekeelse raamatu „Sexuality and women with disabilities“ tõlkimist ja puuetega naiste kvalitatiivset uuringut. Projekti eesmärgiks oli selgitada välja ja kaardistada erinevate puuetega naiste probleemid ja tõlgendused Euroopa Puuetega Naiste Manifestist valikuliselt võetud valdkondade piires. Nende valdkondade alla sai moodustatud küsimused kombineeritud kvalitatiivseks uuringuks. Iga valdkonna alla sai moodustatud üks soolise võrdõiguslikkuse alane küsimus. Küsimustikke vastustega laekus kokku 50. Vastused olid väga erinevad, mis nähtavasti oli seotud intervjueeritavate haridustasemega Samuti intervjueerijate oskusest küsimusi esitada. Intervjueerijad olid enamusest naised puuetega inimeste organisatsioonidest ja neid sai võetud tööettevõtulepinguga EPNÜ-sse tööle. Ainult üks naine intervjueerijatest oli psühholoogist spetsialist, kes küsitles Tallinna nägemispuudelisi naisi. Vastused on sisestatudtabeltöötlusprogrammi EXCEL. Iga valdkonna piires on koostamisel lühikokkuvõtted, kus vestluses spetsialistidega tuuakse välja probleemid erineva vaatenurga alt. Sel aastal sai tutvustatud selle projekti tulemusi rootslastele, rõhuasetusega valdkonnale: vägivald, seksuaalne ahistamine ja turvalisus. Selle valdkonna vastused tõlgiti ka inglise keelde ja nüüd on need olemas ka Rootsi puuetega naiste foorumil. Tulevikus on võimalik kõikide küsimustike vastuste põhjal kirjeldada puuetega naiste lugusid ja probleeme. Puuetega naiste kirjeldamisel ei kasutata naiste nimesid.Sama projekti raames tõlgiti ka inglisekeelne puuetega naistele mõeldud seksuaalteemaline
raamat „Seksuaalsus ja puuetega naised“. Nüüd on vaja teha projekt, et anda see raamat toimetamiseks ja trükkimiseks.
3. Projekt „Mõtestatud elu“, mille koostas Ester Kets ja mis sai esitatud Hasartmängumaksu Nõukogule. Projekti eesmärk oli Karaskil 3. päevaks kokku tulla ja leida, märgata, teadvustada ennast kui naist looduse osana. See oli ka mõeldud tähistamaks EPNÜ 10. aastapäeva. Projekt ei leidnud toetamist.
4. Projekt: „Sootundlikkus ja puudega naised hariduses”, mis sai esitatud Avatud Eesti Fondi projektikonkurssile: “Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses”, mille üheks eesmärgiks oli puuetega naiste teadlikkuse tõstmine soolise võrdõiguslikkuse alal. Seda projekti ei toetatud Juhatuse laiendatud koosolek toimus 22. juulil, kuhu palusime ka Riina Antoni, kes on organisatsioonipsühholoog, et koos alustada EPNÜ arendamist ja tegevusplaani koostamist. Jagasime ülesanded oma liikmete vahel ära ja saatsime meie koosoleku protokolli Lõuna-Eesti osakonnale, kus soovitasime Tartus viia läbi samalaadne koosolek. Enamus suhtlemisest käib e-posti kaudu ja Internet on tihtipeale alt vedanud. Suuremad üritused ja vajalikud teated on asetatud ka EPNÜ kodulehele, aga muidugi sellest ei piisa. Igaüks liikmetest neid kätte ei saa, kuna me ise ei oska infot edasi anda ja paljud
ei huvitu Internetist. Selles osas on vaja meil endil areneda ja huvi tunda, kuidas olla kaasatud. Oleme arendanud EPNÜ kodulehte: lisanud vajalikke uudiseid, mis peaksid huvi pakkuma puuetega naistele. Samuti on asetatud kodulehele tõlgitud materjale, deklaratsioone, Interneti aadresse, mis on seotud puuetega naistega. See on pidev töö ja plaanime selles liinis areneda ning kaasata oma liikmeid kodulehe atraktiivsemaks muutma. Oleme kirjutanud artikleid ajakirja: „Sinuga“ ja teinud koostööd naistelehtedega, et ajakirjades oleks
artikleid ka puuetega naistest. On ilmunud artikkel ajalehes „Maaleht“.
EPNÜ teeb koostööd kahe suurema naisorganisatsiooniga: Eesti Naiste Koostöökett (www.ewl.ee) ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaud (www.enu.ee). Koostööketile maksab EPNÜ liikmemaksu 500.- aastas ja on kaasatud nende organisatsioonide üritustele ja projektidesse. Samuti on koostööd tehtud puuetega inimeste organisatsioonidega, eriti Tallinna ja Tartu kodadega ning ELILi ja ELS-ga.
Suuremad projektid, millessse meid on kaasatud:
• Toetage European Women's Lobby 50/50 kampaaniat "Soolise võrdõiguslikkuseta pole kaasaegset demokraatiat Euroopas!“ – ENÜ ja Koostöökett
• Soolise võrdõiguslikkuse koolitus kohalikus omavalitsuses. - ENÜ
• Uurimisraporti “Sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös” esitlus. Arutelu toimus Välisministeeriumis - AEF
• Teenäitaja 2007, aunimetus anti Marina Kaljurannale; Teenäitaja 2008, aunimetus anti Viive Rosenbergile - Koostöökett
• Pöördumine Pressinõukogu poole, seoses Eesti ajakirjanduses ilmunud kajastustest jõhkratest kuritöödest, kus ohvriks langenud naised tapeti nende lähedaste inimeste poolt. - ENÜ
• Rahvusvaheline ühiskiri 42-lt avalikke huve esindavalt organisatsioonilt Euroopa Komisjonile, et katkestada kahtlaste toidulisainete kasutamine toidus. – Tartu TNIK
• Koostöö Avaliku Halduse Arengukeskusega Tallinna Kodurahu programmi raames projektis “Info- ja usaldussilla loomine Tallinna eesti ning mitte-eesti kogukonnas tegutsevate
mittetulundusühenduste vahel"
• Enesejuhtimise ja suhtlemisalane koolitus „Pilt või Peegel“ ja „Suhtlemine telefoni teel“ – ELIL
• ETV „Puutepunkt“ – teemal: seksuaalsus ja puue
• Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine – ENL
• Pereseadusetemaline konverents – Koostöökett; Perekonnaseaduse eelnõust on võimalik lugeda ENÜ kodulehel: www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=340
• Uuringu „Seksiärist väljuvate naiste probleemid ja abivajadused“ esitlus Tallinki hotellis – Eesti Avatud Ühiskonna Instituut
• Ümarlaud „Varalised suhted perekonnaseaduse eelnõus“ – ENL
• Seminar „Kuidas kasvatada 21. sajandi poisse ja tüdrukuid?“ – ENÜ, EMSLi tegemised – Koostöökett; Avati üleriigiline tugitelefon füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset
vägivalda kogenud naistele – 1492; Seminar “Universaalne disaidisain Eestis- kuidas edasi?" – EPIKoda; Koostööpakkumisi erinevatelt firmadelt jne., jne.

DeepCMS