Eesti Puuetega Naiste ühing
Menüüd
IN ENGLISH
VENE KEELES
Puuetega inimeste õiguste konventsioon
VABARIIGI VALITSUSE JA PUUDEGA INIMESTE ESINDUSORGANISATSIOONIDE KOOSTÖÖPÕHIMÕTETE MEMORANDUM
Euroopa Puuetege Naiste Manifest
Sooline võrdõiguslikkus
Videod soolisest võrdõiguslikkusest
Soolise võrdõiguslikkuse seadus. Kommenteeritud väljaanne. 2010
Kampaania "Soolise võrdõiguslikkuseta ei saa olla kaasaegset Euroopa demokraatiat"
Naiste õigused ja sooline võrdõiguslikkus arengukoostöös
Euroopa Komisjon. Sooline võrdõiguslikkus. Õigusküsimused.
Naistevastase vägivalla kajastamisest
Eesti soolise võrdõiguslikkuse edendamise eesmärgid ja meetmed aastateks 2011-2015
Laste ja perede arengukava 2012–2020. Sotsiaalministeerium
Seksuaal- ja reproduktiivtervise arengusuunad 2013–2017
Raamatud, mida tasub lugeda, et mõista soolist võrdõiguslikkust
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni ARVAMUS (30.5.2011)
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise programm 2011-2013“ raames soolise võrdõiguslikkuse osakonna poolt korraldatavate koolitused
Soostereotüübid
Puuetega inimestele töötamise võimaluste loomine ministeeriumides
Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014
ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsiooni Peredimensioon
ÜRO PIÕK-valitud artiklid
VÕRDSE KOHTLEMISE SEADUS
Tervise ja puude mõõtmine.
EUROOPA PARLAMENT_Raport_10.10.13_puuetega_naised
ÜRO PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE KONVENTSIOONI EESTI ESIMENE ARUANNE
Organisatsioonist
Teated
Abiks naistele
Kaardistamised/uurimused
Rahvusvaheline koostöö
Partnerid ja sõbrad
Galerii
Küsitlused
Foorum
Kontakt
Küsitlus
Kas oled tundnud väärkohtlemist?

Tulemused »

Reklaam
Annetamine

Põhjamaade Naisliikumise korraldatud Põhjamaade Foorumi lõppdokument Uus naiste õiguste tegevuskava vastu võetud Malmös 2014

Põhjamaade Foorumi eesmärgid, Malmö 2014

Põhjamaade Foorum Malmö 2014 – Naiste õiguste uus tegevuskava seab sihiks:

  • Formuleerida soovitused ja spetsiaalsed ettepanekud Põhjamaade valitsustele ja poliitikutele, kes kujundavad soolise võrdõiguslikkuse poliitika tulevikku.
  • Kasvatada regioonis arusaama soolise võrdõiguslikkuse poliitika väljakutsetest ja võimalustest ning pühendumust nende täitmisele.
  • Propageerida ja edendada Põhjamaade arutelu naiste õiguste üle kohalikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil.
  • Ehitada koostöövõrgustikke, et vahetada valdkonna aktivistide, uurijate, organisatsioonide, valitsusasutuste, ettevõtete ja avalikkuse kogemusi.
  • Jagada infot CEDAW ja Pekingi Tegevusplatvormi kohta. Sõnastada soovitused soolise võrdõiguslikkuse jätkusuutlike tulevikustrateegiate koostamiseks ja asendada ÜRO Aastatuhande Arengu Eesmärgid (MDG) Jätkusuutliku Arengu Eesmärkidega (SDG) Post-2015.
  • Saavutada läbimurre kaasates ja kasutades pärast 1995. aasta Pekingi ÜRO Ülemaailmset Naiste kongressi üles kasvanud uue põlvkonna innovaatilisi oskusi.
  • Tugevdada Põhjamaade Naisliikumist, selle organisatsiooni ja tõhusust ning edaspidi arendada selle rahvusvahelist mõõdet ja pühendumust.

Lõppdokumendi 12 teemat

Käesolevas lõppdokumendis formuleeritud nõudmised põhinevad 12 Põhjamaade Foorumi teemal, mis omakorda toetuvad Pekingi Tegevusplatvormile. Nõudmised on ennekõike suunatud Põhjamaade valitsustele ja poliitikutele, kuid ka institutsioonidele, asutustele, tööandjate organisatsioonidele, ametiühingutele, kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele ja Põhjamaade naisõiguslaste liikumisele.

Nõudmised Põhjamaade valitsustele

Meie, Põhjamaade Foorumi Malmö 2014 osavõtjad, kutsume kõiki Põhjamaade valitsusi rakendama Põhjamaade Foorumi lõppdokumendis sõnastatud soovitusi ja nõudmisi. Me tuletame meelde Pekingi Tegevusplatvormile alla kirjutamisel antud lubadusi. Selles dokumendis garanteerisid valitsused naiste ja tüdrukute inimõiguste täieliku rakendamise kui vältimatu ja jagamatu osa inimõigustest ning kohustusid rakendama soolist perspektiivi kõikides poliitikates ja programmides. Me rõhutame, et eraldi välja toodud naiste grupid ja võrgustikud olid Pekingi Tegevusplatvormi efektiivseks rakendamiseks eriti olulised.

Põhjamaade Foorum tuletab meelde CEDAW konventsiooni esimest artiklit:

Diskrimineerimise definitsioon

“Naiste diskrimineerimine on määratletud kui mistahes vahede või erandite tegemine või piirangute seadmine soo järgi, mille eesmärgiks on luua olukord, kus naiste inimõigusi ja põhivabadusi tunnistatakse vähem või üldse mitte, piirates sellega naiste inimõigusi ja nende põhivabadusi.”

Põhjamaade Foorum tuletab meelde, et inimõigused on individuaalsed, universaalsed, jagamatud ja mittehierarhilised.

Lähemalt: http://www.enu.ee/enu.php?keel=1&id=592

DeepCMS